TEMMA Бургас
ул. "Тутракан" 13
Телефон: 056.842661
Моб.телефон 0889.440042
reservations@temma.bg

ТЕММА Варна
ул. "Братя Шкорпил" 12
Телефон: 052.650140
Моб.телефон 0887.380472
varna@temma.bg

 

 

                             

Изпрати запитване

Име
E-Mail
Телефон
Съобщение
Антиспам

Общи условия1. Резервации, промени, анулации


1.1. Резервация за пътуване по програмите на ТЕММА можете да направите лично, по телефон, факс или електронна поща в бюрото за продажби на фирмата или чрез упълномощените от нея агенции.
1.2. Резервацията се счита за валидна след попълване на бланка за резервация от КЛИЕНТА, потвърждение на резервацията от ТЕММА и заплащане на депозит от КЛИЕНТА.
1.3. В случаите, когато резервацията е направена в туристическа агенция, всички въпроси, свързани с пътуването, се уреждат само чрез нея.
1.4. При подаване на заявка за туристически услуги, КЛИЕНТЪТ трябва да заплати депозит в размер на 20% от стойността на заявените услуги за всяко лице на възраст над 2 г., ако тя е подадена повече от 14 дни преди датата на заминаването за пътувания в страната (21 дни за пътувания в чужбина), или пълната стойност, ако до деня на заминаването остават по-малко от 14 (21) дни. При резервация на крайноседмични пътувания срокът за заплащане на пълната стойност е 2 дни. В случаите, когато е направена предварителна резервация по телефона, заявката за туристически услуги трябва да бъде попълнена и дължимата сума платена, не по-късно от края на следващия работен ден.
1.5. След потвърждаване на резервацията, между КЛИЕНТА и ТЕММА съществува договор и условията са задължителни и за двете страни. Лицето, което е подало заявката, гарантира пред ТЕММА плащането на дължимата сума от свое име и от името и със съгласието на всички други лица, вписани в заявката.
1.6. КЛИЕНТЪТ трябва да заплати разликата между депозита и пълната стойност на пътуването не по-късно от 14 (21 дни за пътувания в чужбина или 2 дни за крайноседмични пътувания) дни преди датата на заминаване. Ако това не бъде направено, ТЕММА си запазва правото да анулира резервацията без ангажимент към КЛИЕНТА за резервация и да удържи предварително уточнените суми за анулация.
1.7. Плащанията към ТЕММА могат да бъдат направени в брой в бюрата за продажба на ТЕММА или упълномощените  туристически агенции или по банков път по фирмените сметки на ТЕММА. Извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ.
1.8. Ако КЛИЕНТЪТ желае да направи промени във вече потвърдена резервация, необходимо е ТЕММА да бъде уведомена незабавно, за да окаже максимално съдействие.
1.9. При извършване на промени в направената резервация се заплаща такса в размер на 10.00 лева. Промени, включващи изменение на датата на заминаване, курорта и/или хотела, както и всички имена в резервацията, се смятат за анулация и нова резервация. В този случай се заплащат посочените по-долу такси за анулация.
1.10. Ако КЛИЕНТЪТ желае да анулира вече потвърдена резервация, това трябва да бъде направено писмено и лично от този, който е подписал заявката за услуги. В този случай от заплатената от КЛИЕНТА сума се удържат следните такси за анулация:

 

Дни преди дата на заминаване за пътувания

 
в чужбина в страната Такса за анулация
повече от 30 дни повече от 21 дни без такси
30 - 21 дни 21 - 14 дни 50 % от депозита
21 - 14 дни 14 - 7 дни 100 % от депозита
14 - 7 дни 7 - 3 дни 70 % от общата сума
по-малко от 7 дни по-малко от 3 дни 100 % от общата сума

 
 

2.  Задължения на ТЕММА към КЛИЕНТА


2.1. ТЕММА гарантира, че КЛИЕНТА ще получи в пълен размер заплатените от него услуги по избраната програма. В отделни случаи е възможно поради различни причини (особено в началото и края на сезона) някои съоръжения да бъдат затворени или броят на предоставяните на място услуги да бъде ограничен. ТЕММА ще полага всички усилия да информира КЛИЕНТА за настъпилите промени преди Вашето заминаване или на място, чрез представител на ТЕММА.
2.2. ТЕММА гарантира, че след заплащане на депозита от КЛИЕНТА, ще положи всички усилия цените на пакетната услуга да не бъдат увеличавани. В случаи на значителна промяна в клаузите на договора, в това число и увеличение на цената на пътуването с повече от 5% (дължащо се на: увеличение на стойността на транспортните разходи, в това число на горивото, увеличение на такси, свързани с ползвани услуги към договора, обменния валутен курс, относим към договора в периода между дата на сключване на договора и датата на пътуването), ТЕММА ще информира незабавно КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетения, като уведоми ТЕММА или упълномощените туристически агенции за решението си в 3-дневен срок от получавенето на уведомлението, но не по-късно от 7 дни преди датата на отпътуването.
2.3. В случай, че КЛИЕНТЪТ желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, които не са включени в програмите на ТЕММА, или има специфични изисквания по отношение на настаняването, храната или други, необходимо е това да бъде отбелязано в бланката за резервация. ТЕММА ще положи всички усилия да изпълни желанията на КЛИЕНТА, но не може безусловно да гарантира изпълнението на тези желания.
2.4. В случай, че обстоятелства извън контрола на ТЕММА доведат до анулация на резервация на КЛИЕНТА, ТЕММА ще положи всички усилия да предложи подходяща и приемлива алтернатива. Ако предложенията са неприемливи за КЛИЕНТА, ТЕММА се задължава да възстанови в пълен размер заплатените от КЛИЕНТА суми, което се счита за доброволно и окончателно уреждане на въпроса.
2.5. За някои от предлаганите от ТЕММА програми са в сила изисквания за минимален брой участници. За всички автобусни екскурзии се предвижда минимален брой от 40 пълноплащащи клиенти. При приемане на резервация на КЛИЕНТА ТЕММА ще предостави предварителна информация за това. В случай, че необходимият минимален брой участници не бъде постигнат, ТЕММА си запазва правото да анулира пътуването, като се задължава да уведоми КЛИЕНТА своевременно и по възможност да предложи пътуване на друга дата. При отсъствие на такава възможност или при отказ от страна на КЛИЕНТА да приеме промяната, заплатената от КЛИЕНТА сума ще бъде възстановена в пълен размер.
2.6. ТЕММА си запазва си правото да внесе малки промени в пътуването, ако обстоятелства извън контрола на ТЕММА наложат това. В изключителни случаи може да се наложат и по-съществени промени, като например смяна на курорта, настаняване в база от по-ниска категория или промяна в датите на пътуването. Във всеки такъв случай КЛИЕНТА ще бъде незабавно уведомен и ще може да избере между следните алтернативи:
а) да приеме налагащите се изменения;
б) да закупи друго пътуване от ТЕММА;
в) да анулира пътуването.
Ако КЛИЕНТЪТ избере а) и бъде настанен в по-ниска категория, ТЕММА ще възстанови разликата между заплатената от КЛИЕНТА сума и реалната цена. Ако изборът на КЛИЕНТА е в), заплатената от него сума ще бъде възстановена в пълен размер.
2.7. ТЕММА поема пълна отговорност за допуснатите недостатъци в качеството на предоставяните от фирмата услуги.
2.8. ТЕММА не носи отговорност пред КЛИЕНТА в случай на отменяне, забавяне или промяна на сроковете и условията на пътуването, които са извън контрола на ТЕММА, като: забавяне или отмяна на самолетни полети по технически или метереологични причини;
недопускане от страна на гранични и митнически служби КЛИЕНТА да напусне България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени лични документи или извършени правонарушения.
2.9. ТЕММА не носи отговорност за неизпълнение или неточно изпълнение на договора, ако причините за това се дължат на: КЛИЕНТА; действия на трети лица, несвързани с изпълнението на договора; непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТЕММА или контрагентите й при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
2.10. ТЕММА не носи отговорност за услуги (екскурзии, транспорт, забавления), които КЛИЕНТА закупува индивидуално и не чрез представител на ТЕММА на място в съответния курорт (населено място), а също и за промени, анулации или непредоставяне в пълен обем на заявени услуги, ако причина за това са военни действия, терористични актове, стачки, гражданско неподчинение, природни бедствия, пожар, действия на държавни и други органи или други обстоятелства извън контрола на ТЕММА.
2.11. ТЕММА не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на КЛИЕНТА на определените за отпътуване място и време.
2.12. В случай, че по време на организирано от ТЕММА пътуване КЛИЕНТ на ТЕММА нанесе телесни повреди или причини имуществени щети на контрагенти на ТЕММА, на техния персонал или на трети лица, всички възникнали в резултат на това разходи са за сметка на виновното лице.
2.13. ТЕММА не носи отговорност за настъпили по време на предоставянето на потвърдени от ТЕММА услуги смърт, телесни повреди или заболяване на лицата, включени в резервацията, освен в случаите, когато причина за това са небрежни действия на служители на ТЕММА при изпълнение на служебните им задължения.

 

3. Застраховки
 

3.1. ТЕММА осигурява за КЛИЕНТА туристическа застраховка “Медицински разходи при пътуване”, която влиза в сила от определения ден и място на тръгване до деня на завръщане.
3.2. По искане на КЛИЕНТА ТЕММА може да предостави и сключи и допълнителна индивидуална застраховка за сметка на КЛИЕНТА.
3.3. По силата на чл. 42 от Закона за туризма ТЕММА има валидна застраховка “Туроператорска отговорност”.

 

4. Рекламации
 

4.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените от КЛИЕНТА услуги, трябва да бъдат предявени на място пред представителите на ТЕММА или пред съответната обслужваща фирма с оглед отстраняване на слабостите. Ако това се окаже невъзможно, КЛИЕНТЪТ трябва да изиска от представителите на ТЕММА съставяне на протокол и в срок от 7 дни след завръщането си да представи писмена рекламация в бюрата на ТЕММА или в съответната туристическа агенция. ТЕММА се задължава, след извършване на необходимите проверки, да предостави писмено становище в срок от 30 дни от датата на постъпване на рекламацията.
4.2. Възстановяване на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично по вина на ТЕММА или на контрагенти на ТЕММА, се извършва само срещу представяне на издадените от ТЕММА или агенти на ТЕММА потвърдителни документи (билети, ваучери и др.) със съответно нанесени и заверени от представителите на ТЕММА поправки или анулации.
4.3. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на КЛИЕНТА услуги не се възстановяват.
4.4. Всички спорни въпроси във връзка с настоящия договор, по който двете страни не постигнат съгласие ще се решават в съответствие със законодателството на Република България.

 

5. Допълнителни условия за пътуване в чужбина
 

5.1. Организираните от ТЕММА пътувания са единствено с цел туризъм, освен ако в рекламните и/или писмените материали изрично не е посочено друго. Поради това, ТЕММА не поема отговорност за каквито и да било разходи, възникнали в резултат на използване на програмите с цел емиграция или бизнес.
5.2. В случаите, когато в рекламните и/или писмените писмени материали са посочени цени във валута, заплащането става по левовата им равностойност, изчислена по централен курс за БНБ за съответната валута в деня на заплащане на пълната стойност на пътуването.
5.3. За пътувания в държави, за които се изисква предварително издаване на визи, ТЕММА ще оказва пълно съдействие при уреждането на необходимите за съответното пътуване визови формалности.
5.4. При поискване от КЛИЕНТА и в съответствие с изискванията на консулската служба, ТЕММА ще подготвя и внася документите на КЛИЕНТА в съотвентото консулство.  В този случай КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави на ТЕММА изискваните от съответното консулство документи и да заплати таксите за разглеждане на документите и издаване на виза към консулството. Непредоставяне, представяне на непълни или нередовни документи, неплащане на такси и неявявен в посолство за лично интервю, ако такова е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на КЛИЕНТА. Издаването на визи е в компетенциите единствено на посолството на съответната държава и не се гарантира от ТЕММА. При отказ за издаване на виза заплатената от КЛИЕНТА такса за разглеждане на документите за виза и издаване на виза не се възстановява.
5.5. Осигуряването на валиден задграничен паспорт и всички други документи, изисквани от законодателството на съответната държава, е задължение на КЛИЕНТА. ТЕММА не може да поема отговорност за принудителни анулации на пътувания поради нередовни, неправилно попълнени или липсващи документи.
5.6. При пътуване в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, КЛИЕНТЪТ е длъжен да премине профилактика съгласно международните медицински изисквания.
5.7. Всички разходи за административни такси, допълнителен престой, транспорт и други, възникнали в резултат на загубване или унищожаване на задграничен паспорт по време на пътувания в чужбина са за сметка на съответния турист.
5.8. Ако при пътувания в чужбина КЛИЕНТ е лице, ненавършило 18 години и непридружвано от двамата си законни родители, то трябва да предостави нотариално заверена декларация  за съгласие за пътуването му от двамата родители; в случай, че пътува само с един от родителите, необходимо е наличието на декларация за съгласие от втория родител.

 

6. Други условия
 

6.1. Горните условия са валидни за всички организирани от ТЕММА пътувания, освен когато в издадените рекламните и/или писмените материали не е посочено друго.
6.2. Служителите на бюрата за продажба на ТЕММА, както и упълномощените от ТЕММА туристически агенции са задължени при необходимост да разяснят условията за пътуване на КЛИЕНТА, които са в сила за дадената програма.
6.3. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен договора.